Cars & Parts, Marconiweg 5, 3316 AM Dordrecht, tel: 078-6138555, fax: 078-6132525

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CARS & PARTS

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DORDRECHT

 

1. Verklaring

1.1 Cars & Parts is een samenwerkingsverband tussen autonet b.v., Marconiweg 5, 3316 AM te Dordrecht en Van Essen Digital, Bornholmstraat 20-16, 9723 AX te Groningen. Alle artikelen uit deze overeenkomst waarin de naam Cars & Parts voorkomt zijn van toepassing zowel op autonet als op V.E.D.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden beheren het voorzien van internet-faciliteiten door Cars & Parts aan de abonnee met uitsluiting van alle andere schriftelijke of verbale beweringen, uitspraken, afspraken, onderhandelingen, voorstellen of overeenkomsten.

1.3. In deze voorwaarden betekent: Toegangsdatum, de datum waarop de internet-homepage voor derden via internet zichtbaar/oproepbaar is. Toegangsoproep, een oproep om via een computer van de abonnee verbinding te maken met internet. Cars & Parts, de internetprovider voor de auto(demontage)branche. Klant, een natuurlijk, c.q. rechtspersoon die via een computer verbinding maakt met een homepage. Home-page, de informatie (bestaande uit 3 paginaís; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen) die een abonnee via Cars & Parts op het internet plaatst. Hyperlink, rechtstreekse verbinding naar een reeds bestaande homepage. De Centrale computer, een apparaat aangewezen door Cars & Parts voor de voorziening van centraal opgeslagen informatie. Abonnee, de natuurlijke c.q. rechtspersoon, geaccepteerd door Cars & Parts, waarmee een overeenkomst voor de Cars & Parts home-page faciliteiten is afgesloten. Abonnement, een overeenkomst tussen Cars & Parts en abonnee, aangegaan door invulling, en indiening van een inschrijfformulier, ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de abonnee. Informatie, alle informatie geleverd aan Cars & Parts door belanghebbende partijen en bewaard in de Centrale Computer. Minimum Periode, de periode waarnaar verwezen wordt in paragraaf 2.1. Service, elke service aangeboden aan een klant door de Abonnee of elke service aangeboden aan elke andere persoon door de Abonnee. Dit contract, het contract tussen de Abonnee en Cars & Parts, waarbij deze zich geheel verenigen met deze voorwaarden.

1.4. Woorden die mannelijk zijn, houden tevens vrouwelijk in en vice versa, en woorden die enkelvoud zijn, duiden tevens meervoud aan en vice versa.

1.5. Referenties aan paragraafnummers zijn paragrafen van deze voorwaarden.

1.6. Alle definities, opmerkingen en voorwaarden waaraan verwezen wordt in deze voorwaarden, maken deel uit van deze voorwaarden in de van toepassing zijnde omstandigheden.

 

2. Duur van het contract

2.1. De minimum periode voor een abonnementsovereenkomst is twaalf maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Cars & Parts en de Abonnee en vangt aan op de toegangsdatum.

2.2. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk zestig dagen voor de datum waarop de overeenkomst eindigt.

2.3. Bij niet of niet tijdig opzeggen wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van twaalf maanden. Als de toegangsdatum wordt dan beschouwd de beëindigingsdatum van de vorige overeenkomst.

2.4. Beëindiging van het contract door de Abonnee gedurende de contractperiode vrijwaart hem niet van de verplichting tot betaling van het abonnementsgeld voor de volledige duur van de overeenkomst, met uitzondering van de omstandigheden zoals omschreven in artikel 2.5.

2.5. De verplichting tot betaling van abonnementsgeld en/of licentiekosten voor de volledige duur van de overeenkomst vervalt bij de volgende aantoonbare speciale omstandigheden.

a. overdoen van het contract aan een derde die als abonnee door Cars & Parts wordt geaccepteerd, waarbij deze het inschrijfgeld en de aansluitkosten dient te voldoen.

b. bedrijfsbeëindiging als gevolg van ernstige ziekte of overlijden.

c. bedrijfsbeëindiging op last van de overheid.

2.6. Wanneer Cars & Parts een aanvraag voor voorziening van een home-page op internet accepteert voor een specifieke periode minder dan twaalf maanden zal Cars & Parts de aansluiting als tijdelijk beschouwen en in verhouding daartoe de kosten berekenen.

2.7. Indien Cars & Parts daar aanleiding toe ziet heeft zij het recht om de aan de Abonnee toegewezen toegangsnummers c.q. namen te wijzigigen.

2.8. In voorkomende gevallen van wijziging van toegangsnummers c.q. namen is de Abonnee verplicht alle noodzakelijke handelingen te verrichten welke het mogelijk maken deze wijzigingen uit te voeren.

2.9. Cars & Parts zorgt ervoor, dat het aan de Abonnee toegewezen toegangsnummer c.q. naam exclusief voor deze Abonnee geldt gedurende de looptijd van het contract.

 

3. Algemene bepalingen

 3.1. De Abonnee zal dit contract of elk deel daarvan niet toewijzen, overdragen of doorverhuren aan een andere persoon, zonder schriftelijke toestemming van Cars & Parts.

3.2. In geval dat Cars & Parts de Abonnee voorziet van informatie via internet, is het niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze aan een derde partij door te geven, behalve wanneer hiervoor van te voren schriftelijke toestemming is verkregen van Cars & Parts.

3.3. De abonnee zal zijn home-page niet gebruiken, noch toelaten dat derden dit doen:

a. voor het versturen van berichten of om anderszins te communiceren op een wijze die beledigend of grof is, een onfatsoenlijk, obsceen of bedreigend karakter dragen, of nadeel kunnen berokkenen aan Cars & Parts of de bedrijven die op het netwerk zijn aangesloten, het verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet, of

b. anders dan in overeenstemming met de voorwaarden van dit contract.

3.4. De partners in Cars & Parts handelen te allen tijde in alle hoedanigheden voor eigen rekening en verantwoording.

3.5. Indien informatie, vermeld door Cars & Parts op de Centrale Computer volledig aangeleverd is door derden, is Cars & Parts niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

3.6. Cars & Parts zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ten aanzien van de informatie die zij levert aan het internet-netwerk, maar kan geen enkele verantwoording dragen voor verlies, voortkomend uit onnauwkeurigheid van deze informatie, ontstaan zowel door de aanlevering van onnauwkeurige informatie aan Cars & Parts door belanghebbende partijen als door Cars & Parts, haar berichten of agenten of het niet juist functioneren van Cars & Parts-computers en andere apparatuur.

3.7. Cars & Parts kan de toegang tot de Centrale Computer onderbreken of intrekken (onverminderd de rechten tot beëindiging onder Paragraaf 3.9.). Indien de Service van de Abonnee t.a.v. een klant of een andere persoon in strijd is met de paragrafen 3.1., 3.2., 3.3., 9.1, 9.2 of 9.3. Verder kan Cars & Parts de toegang tot de Centrale Computer onderbreken of uitsluiten voor het niet betalen van toepasselijke kosten zoals beschreven in de paragrafen 4.1. tot en met 4.4. Cars & Parts is geen verantwoording schuldig aan de Abonnee van het uitsluiten van toegang tot de Centrale Computer. Cars & Parts zal de Abonnee zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het feit dat de toegang tot de Centrale Computer zal worden ingetrokken of reeds ingetrokken is.

3.8. Cars & Parts kan dit contract toewijzen aan elke andere firma, Vennootschap onder firma of eenmanszaak.

3.9. Onverminderd alle andere rechten zullen beide partijen het recht hebben het contract onmiddellijk te beëindigen, indien de andere partij:

a. handelingen verricht die in strijd zijn met dit contract en niet in staat is deze inbreuk binnen een redelijke termijn te verhelpen noch schriftelijk te kennen geeft dit te zullen doen, of

b. voorwerp is van faillissement, of insolvent wordt, of schikkingen moet treffen met zijn crediteuren of beslaglegging moet ondergaan op zijn zaak, bezittingen of goederen, of vrijwillig of verplicht in liquidatie gaat (anders dan voor reorganisatie of fusie) of een ontvanger van al zijn bezittingen heeft aangewezen.

3.10 Wijzigingen in de gegevens van de abonnee moeten direct schriftelijk aan Cars & Parts worden medegedeeld.

          3.11 Cars & Parts heeft het recht om een natuurlijk dan wel rechtspersoon niet als abonnee           te accepteren, hetgeen schriftelijk zal worden medegedeeld.

 

4. Financiële bepalingen

4.1. De Abonnee zal onverminderd aan alle financiële verplichtingen, voortvloeiende uit dit contract, voldoen binnen de daarvoor door Cars & Parts gestelde termijn. Deze kosten omvatten de verschuldigde bedragen voor het overeengekomen abonnementsgeld, en/of licentiekosten en eventueel geleverde apparatuur, zaken en/of diensten.

4.2. Cars & Parts heeft het recht van tijd tot tijd de kosten die door de Abonnee betaald moeten worden, te wijzigen. Cars & Parts zal deze wijzigingen bekend maken, niet minder dan twee weken voordat deze ingaan.

4.3. De Abonnementskosten voor aansluiting op de Centrale Computer kunnen mede worden berekend aan de hand van het aantal "bezoeken" door derden op de homepage van abonnee zoals geregistreerd door de Centrale Computer en niet door welk ander apparaat dan ook, aan de Abonnee door Cars & Parts of welke andere persoon dan ook geleverd.

4.4. Alle kosten zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde, een bedrag dat, waar van toepassing, toegevoegd wordt op de rekening van de Abonnee.

4.5. Inflatoire en deflatoire, economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven Cars & Parts het recht om de prijzen van de Abonnementsgelden aan te passen.

4.6. Abonnee is gehouden om gefactureerde bedragen zonder beroep of korting of compensatie onverwijld te voldoen. Voor zover 8 dagen na factuurdatum geen betaling door Cars & Parts is ontvangen, is Abonnee over de openstaande som rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente te vermeerderen met 4%.

4.7. Alle op incasso vervallende kosten zijn voor rekening van Abonnee, daaronder begrepen de declaratie of nota van de door Cars & Parts ter assistentie aangetrokken advocaat of andere derde, en ingeval van procedure, ongeacht of de declaratie of nota uitgaat boven de som die de rechter in de procedure wegens kosten ten laste van opdrachtgever heeft gebracht en ongeacht een eventueel rechtelijke uitspraak. Het staat Cars & Parts vrij om in afwijking van het voorgaande aan Abonnee wegens gerechtelijke en buitengerechtelijke of alleen wegens gerechtelijke kosten in rekening te brengen 15% van het openstaande factuurbedrag, zonder dat Cars & Parts is gehouden tot enigerlei specificatie.

 

5. Aansprakelijkheden

5.1. De Abonnee zal te allen tijde Cars & Parts en/of autonet en/of VED vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, aanklachten, processen, claims en wat voor vorderingen dan ook, die direct of indirect ontstaan door het gebruik van het internet-systeem. Deze aansprakelijkheid is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

a. Cars & Parts zal de Abonnee direct in kennis stellen van zulk een aanklacht, proces, claim of vordering bij haar gedaan.

b. Cars & Parts zal geen verantwoordelijkheid erkennen noch een compromis sluiten of een betaling ten aanzien daarvan verrichten, behalve met toestemming van de Abonnee of op grond van en vonnis van een daartoe bevoegde rechtbank.

5.2. Terzake van deze overeenkomst zal Cars & Parts al het mogelijke doen om de belangen van de abonnee goed te behartigen. Het is Cars & Parts toegestaan om indien dit voor een goede naleving van de overeenkomst, dan wel de uitvoering daarvan, noodzakelijk wordt geacht, een derde in haar plaats te stellen.

5.3. Cars & Parts is niet aansprakelijk voor overschrijding van een in uitzicht gestelde termijn waarbinnen gegevens zouden worden verschaft, dan wel aangenomen werkzaamheden zouden zijn voltooid.

5.4. Cars & Parts zal met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten. De Abonnee zal discreet en omzichtig gebruik maken van de door Cars & Parts verstrekte gegevens en daarbij steeds de aspecten van privacy in het oog houden.

5.5. Door Cars & Parts verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Abonnee zelf, respectievelijk voor diens interne gebruik en zal door laatstgenoemde niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Abonnee garandeert dat ook zijn medewerkers, in de ruimste zin des woords, zich aan deze voorwaarden zullen houden.

5.6. Abonnee erkent met betrekking tot door Cars & Parts verstrekte of van haar afkomstige computerprogramma's, rapporten, adressenbestanden en andersoortige schrifturen het auteursrecht van Cars & Parts. Het impliceert het verbod aan abonnee om deze zaken geheel of gedeeltelijk te vermeerderen respectievelijk te openbaren.

5.7. Alle computerprogramma's, rapporten, adressenbestanden en andere schrifturen, welke door Cars & Parts in het kader van een met haar gesloten overeenkomst aan Abonnee worden geleverd, blijven onvervreemdbaar eigendom van Cars & Parts. Abonnee is verplicht al deze zaken na eerste sommatie door Cars & Parts aan Cars & Parts terug te zenden. Als bewijs van terugzending geldt uitsluitend een door Cars & Parts af te geven verklaring van décharge. Indien Abonnee in gebreke blijft te voldoen aan het gestelde, is Cars & Parts gerechtigd om met directe ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling een dwangsom te vorderen van É. 1.000,-- voor elke dag dat Abonnee in gebreke is, onverlet het recht van Cars & Parts op verdere schadevergoeding.

5.8. Cars & Parts is terzake van door haar van Abonnee aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, in enigerlei opzicht onzorgvuldig gedrag, gemaakte fouten of nalatigheid van ondergeschikten of van hem die al dan niet in loondienst werkzaamheden ten behoeve van Cars & Parts verrichten, dan wel op welke wijzen ook anderszins direct of indirect bij het uitvoeren van de opdrachten zijn betrokken. Zo is Cars & Parts ondermeer niet aansprakelijk voor gevolgen, direct of indirect voortvloeiende uit feitelijke onjuistheden, onvolledigheid en onvolkomenheden in verstrekte gegevens en computerprogramma's. Cars & Parts is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit wanprestatie of onrechtmatige daad, anders dan veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van één harer organen. Abonnee vrijwaart Cars & Parts tegen schadeaanspraken van derden naar aanleiding van door Cars & Parts in haar opdracht verrichte werkzaamheden, verstrekte gegevens en geleverde computerprogramma's.

 

6. Eigendomsrechten

6.1. Dit contract dient niet, voor geen der partijen, als overdracht van enige copyright, geregistreerd ontwerp, handelsmerk of welk ander eigendomsrecht, zoals dat kan bestaan in, of zich bevindt in, of wordt weergegeven in de Centrale Computer.

6.2. Niets in dit contract geeft de Abonnee het recht naam, logo of handelsmerk van Cars & Parts en/of autonet en/of VED te gebruiken voor promotiedoeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cars & Parts.

 

7. Force Majeur

7.1. Noch de Abonnee, noch Cars & Parts is verantwoordelijk voor het verbreken van dit contract, toe te schrijven aan elke uitwerking die voor rede vatbare controle te boven gaat, inclusief natuurkrachten, noodweer, overstroming, bliksem of vuur, stakingen of uitsluitingen, handeling of verzuim van de Regering of andere competente autoriteit, oorlog, militaire operaties of rellen, de daad of het verzuim van elke partij waarvoor de Abonnee of Cars & Parts (als van toepassing) niet verantwoordelijk is.

 

8. Beperking van verantwoordelijkheid

8.1. Behalve daar waar expliciet genoemd in deze Voorwaarden heeft Cars & Parts geen enkele verplichting, of verantwoordelijkheid bij benadeling of breuk van statutaire plicht of op enigerlei andere wijze, behalve de plicht van het tonen van redelijke bekwaamheid en zorg.

8.2. Cars & Parts is niet aansprakelijk voor enig verlies (direct of indirect) van winst, zakelijke of te verwachten vergoeden, hoe dan ook veroorzaakt.

 

9. Kwaliteit van service

9.1. De Abonnee zal service verlenen, zoals omschreven in zijn home-page op een dusdanige wijze uitvoeren dat het ondenkbaar is dat Cars & Parts en/of de overige Abonnees daarmee in diskrediet wordt gebracht.

9.2. De Abonnee zal te allen tijde voldoen aan alle eisen en voorwaarden, opgelegd door de Nederlandse wet, die van toepassing zijn.

9.3. De Abonnee wordt geacht te handelen volgens de principes van goed koopmanschap.

          9.4. Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de Cars & Parts site door
          of vanwege Cars & Parts , zal Cars & Parts zich inspannen de Cars & Parts
          website beschikbaar aan te bieden.

 

10. Wijzigingen voorwaarden

10.1. Cars & Parts kan dit contract wijzigen door middel van een document, uitdrukkelijk refererend aan deze paragraaf en getekend door een terzake bevoegd medewerker van Cars & Parts.

Cars & Parts zal in dat geval zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen voordat de wijziging van kracht wordt, de Abonnee hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 

11. Eigen Algemene Voorwaarden

11.1. Afnemer/Abonnee doet afstand van eventueel bestaande eigen Algemene Voorwaarden.

 

***********

Terug naar Cars & Parts